NATIONAL MAJLIS AMILA

<b></b></p>
<h2>SADR MAJLIS</h2>
<p>

SADR MAJLIS

ZUBAIR AFZAL

<b></b></p>
<h2>NA'IB SADR</h2>
<p>

NA'IB SADR

AHMAD ZAKARIA

<b></b></p>
<h2>NA'IB SADR</h2>
<p>

NA'IB SADR

IFTIKHAR AHMED

<b></b></p>
<h2>NA'IB SADR</h2>
<p>

NA'IB SADR

ADNAN RABBANI

<b></b></p>
<h2>NA'IB SADR</h2>
<p>

NA'IB SADR

SAUD AHMAD

<b></b></p>
<h2>NA'IB SADR</h2>
<p>

NA'IB SADR

CHAUDHRY MUNIR

<b></b></p>
<h2>MU'TAMAD</h2>
<p>

MU'TAMAD

SAQIB MAHMOOD

<b></b></p>
<h3>MUHTAMIM MUQAMI</h3>
<p>

MUHTAMIM MUQAMI

TAHIR AHMAD

<b></b></p>
<h2>MUHTAMIM MAL</h2>
<p>

MUHTAMIM MAL

FURQAN AHMAD BAJWA

<b></b></p>
<h2>MUHTAMIM TA'LIM</h2>
<p>

MUHTAMIM TA'LIM

BASHARAT AHMAD

<b></b></p>
<h2>MUHTAMIM ATFAL</h2>
<p>

MUHTAMIM ATFAL

AYAZ AHMAD WARRAICH

<b></b></p>
<h2>MUHTAMIM UMUMI</h2>
<p>

MUHTAMIM UMUMI

MIR NASIR SAEED

<b></b></p>
<h2>MUHTAMIM TARBIYAT</h2>
<p>

MUHTAMIM TARBIYAT

MIRZA TAHIR AHMAD

<b></b></p>
<h2>MUHTAMIM KHIDMAT KHALQ</h2>
<p>

MUHTAMIM KHIDMAT KHALQ

M. ANSAR BHARWANA

<b></b></p>
<h2>MUHTAMIM ISHA'AT</h2>
<p>

MUHTAMIM ISHA'AT

ZAHID CHAUDHRY

<b></b></p>
<h2>MUHTAMIM TABLIGH</h2>
<p>

MUHTAMIM TABLIGH

SALMAN ZUBAIR MANGLA

<b></b></p>
<h2>MUHTAMIM UMUR TALABA'</h2>
<p>

MUHTAMIM UMUR TALABA'

AHMED BAZID SAHI

<b></b></p>
<h2>MUHTAMIM TAJNID</h2>
<p>

MUHTAMIM TAJNID

ZUBAIR AHMAD JUNJUA

<b></b></p>
<h2>MUHTAMIM WAQAR E AMAL</h2>
<p>

MUHTAMIM WAQAR E AMAL

SABA-UL-ZAFAR BHATTI

<b></b></p>
<h2>MUHASIB</h2>
<p>

MUHASIB

MUBASHAR AHMAD TISHNA

<b></b></p>
<h2>MUHTAMIM ADDITIONAL MAL</h2>
<p>

MUHTAMIM ADDITIONAL MAL

M. ANSAR BAJWA

<b></b></p>
<h2>MUHTAMIM SEHAT JISMANI</h2>
<p>

MUHTAMIM SEHAT JISMANI

FAHID HUNDAL

<b></b></p>
<h2>MUHTAMIM TAHRIK JADID</h2>
<p>

MUHTAMIM TAHRIK JADID

USMAN AHMED

<b></b></p>
<h2>MUHTAMIM SAN'AT-O-TAJARAT</h2>
<p>

MUHTAMIM SAN'AT-O-TAJARAT

ADNAN ZUBAIR MANGLA

<b></b></p>
<h2>MUHTAMIM TARBIYAT NAU MUBA'I'IN</h2>
<p>

MUHTAMIM TARBIYAT NAU MUBA'I'IN

M. DAWOOD KHALID

<b></b></p>
<h2>MU'AWIN SADR</h2>
<p>

MU'AWIN SADR

WAQAS TAIMOOR

<b></b></p>
<h2>MU'AWIN SADR</h2>
<p>

MU'AWIN SADR

MUSAWAR AHMAD KHAN

<b></b></p>
<h2>MU'AWIN SADR</h2>
<p>

MU'AWIN SADR

RAUF AHMAD

<b></b></p>
<h2>MU'AWIN SADR</h2>
<p>

MU'AWIN SADR

ROOMI SAHI

<b></b></p>
<h2>MU'AWIN SADR</h2>
<p>

MU'AWIN SADR

NAVEEDUL ISLAM

<b></b></p>
<h2>MU'AWIN SADR</h2>
<p>

MU'AWIN SADR

RAHMAT UL HAQ MANSOOR

<b></b></p>
<h2>QA'ID ILLAQA WESTREN CANADA</h2>
<p>

QA'ID ILLAQA WESTREN CANADA

MUHAMMAD SALAH-UD-DIN CHATTAH